User Tools

Site Tools


home2847

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home2847 [2018/12/18 08:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div><​p>​ Thị trấn ở Alabama, Hoa Kỳ </p> <​p><​b>​ Chatom </b> là một thị trấn thuộc Hạt Washington, Alabama, Hoa Kỳ. Nó được hợp nhất vào năm 1949. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Chatom là quận lỵ của Quận Washington, giữ sự phân biệt kể từ năm 1907. <sup id="​cite_ref-GR6_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Dân số của thị trấn là 1.288 theo Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, tăng từ 1.193 vào năm 2000. </​p> ​  <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Chatom nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 31 ° 27′42 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 88 ° 14′53 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / [19659011] 31.461656 ° N 88.248051 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 31.461656; -88,248051 [19659013]. [19659014] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thị trấn có tổng diện tích là 10,9 dặm vuông (28 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </th> <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 609 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 993 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 63.1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.122 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.094 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.193 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Est. 2017 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,211 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2017_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6,0% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Điều tra dân số thập kỷ <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​br/>​ Ước tính năm 2013 <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ năm 2000, có 1.193 người, 449 hộ gia đình và 308 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 109,7 người trên mỗi dặm vuông (42,3 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 523 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 48,1 trên mỗi dặm vuông (18,6 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần dân tộc của thị trấn là 67,23% da trắng, 32,10% da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,42% người Mỹ bản địa, 0,08% từ các chủng tộc khác và 0,17% từ hai chủng tộc trở lên. 0,5% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào. </​p><​p>​ Có 449 hộ gia đình trong đó 38,1% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 48,6% là vợ chồng sống chung, 18,0% có chủ hộ là nữ không có chồng và 31,4% không có gia đình. 28,7% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 15,4% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,48 và quy mô gia đình trung bình là 3,10. </​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được trải ra với 27,9% dưới 18 tuổi, 9,1% từ 18 đến 24, 23,9% từ 25 đến 44, 19,3% từ 45 đến 64 và 19,9% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 35 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 83,8 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 73,4 nam. </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là 31.319 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 41.563 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 36,518 so với $ 19,750 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là 16.650 đô la. Khoảng 17,3% gia đình và 23,5% dân số ở dưới mức nghèo khổ, bao gồm 34,4% những người dưới 18 tuổi và 20,9% những người từ 65 tuổi trở lên. </p> <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-2010_census_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ năm 2010, có 1.288 người, 458 hộ gia đình và 326 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 118,2 người trên mỗi dặm vuông (45,7 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 521 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 47,8 trên mỗi dặm vuông (18 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần dân tộc của thị trấn là 68,2% da trắng, 31,1% da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0% người Mỹ bản địa, 0,3% từ các chủng tộc khác và 0,4% từ hai chủng tộc trở lên. 0,6% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào. </​p><​p>​ Có 458 hộ gia đình trong đó 33,8% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 46,9% là vợ chồng sống chung, 20,7% có chủ hộ là nữ không có chồng và 28,8% không có gia đình. 26,2% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 11,8% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,49 và quy mô gia đình trung bình là 3,02. </​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được trải ra với 26,3% dưới 18 tuổi, 7,6% từ 18 đến 24, 23,9% từ 25 đến 44, 24,4% từ 45 đến 64 và 17,8% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 38,8 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 90,3 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 95,7 nam. </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là 23.250 đô la, và thu nhập trung bình cho một gia đình là 27.375 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là 47.500 đô la so với 28.235 đô la đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là $ 13,431. Khoảng 28,3% gia đình và 35,3% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 56,3% những người dưới 18 tuổi và 6,1% những người từ 65 tuổi trở lên. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate">​ Khí hậu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Khí hậu ở khu vực này được đặc trưng bởi mùa hè nóng ẩm và nói chung là mùa đông ôn hòa đến mát mẻ. Theo hệ thống phân loại khí hậu Köppen, Chatom có ​​khí hậu cận nhiệt đới ẩm, viết tắt là &​quot;​Cfa&​quot;​ trên bản đồ khí hậu. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​ <table class="​wikitable collapsible"​ style="​width:​100%;​ text-align:​center;​ line-height:​ 1.2em; margin:​auto;"><​tbody><​tr><​th colspan="​14">​ Dữ liệu khí hậu cho Chatom, Alabama </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Tháng </th> <th scope="​col">​ tháng một </th> <th scope="​col">​ Tháng hai </th> <th scope="​col">​ Tháng ba </th> <th scope="​col">​ Tháng Tư </th> <th scope="​col">​ Tháng 5 </th> <th scope="​col">​ tháng sáu </th> <th scope="​col">​ Tháng 7 </th> <th scope="​col">​ tháng 8 </th> <th scope="​col">​ Tháng chín </th> <th scope="​col">​ Tháng 10 </th> <th scope="​col">​ Tháng 11 </th> <th scope="​col">​ Tháng 12 </th> <th scope="​col"​ style="​border-left-width:​medium">​ Năm </​th></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình cao ° C (° F) </th> <td style="​background:​ #FFAF60; color:#​000000;">​ 16 <br/> (60) </td> <td style="​background:​ #FFA144; color:#​000000;">​ 18 <br/> (65) </td> <td style="​background:​ #FF860D; color:#​000000;">​ 22 <br/> (72) </td> <td style="​background:​ #FF6A00; color:#​000000;">​ 26 <br/> (79) </td> <td style="​background:​ #FF4F00; color:#​000000;">​ 30 <br/> (86) </td> <td style="​background:​ #FF3A00; color:#​000000;">​ 33 <br/> (91) </td> <td style="​background:​ #FF3300; color:#​000000;">​ 34 <br/> (93) </td> <td style="​background:​ #FF3A00; color:#​000000;">​ 33 <br/> (92) </td> <td style="​background:​ #FF4800; color:#​000000;">​ 31 <br/> (88) </td> <td style="​background:​ #FF6300; color:#​000000;">​ 27 <br/> (80) </td> <td style="​background:​ #FF8D1B; color:#​000000;">​ 21 <br/> (70) </td> <td style="​background:​ #FFA852; color:#​000000;">​ 17 <br/> (62) </td> <td style="​background:​ #FF6A00; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 26 <br/> (78) </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình thấp ° C (° F) </th> <td style="​background:​ #F1F1FF; color:#​000000;">​ 2 <br/> (36) </td> <td style="​background:​ #F6F6FF; color:#​000000;">​ 3 <br/> (38) </td> <td style="​background:​ #FFEDDC; color:#​000000;">​ 7 <br/> (44) </td> <td style="​background:​ #FFD2A5; color:#​000000;">​ 11 <br/> (52) </td> <td style="​background:​ #FFAF60; color:#​000000;">​ 16 <br/> (60) </td> <td style="​background:​ #FF9B37; color:#​000000;">​ 19 <br/> (66) </td> <td style="​background:​ #FF8D1B; color:#​000000;">​ 21 <br/> (69) </td> <td style="​background:​ #FF9429; color:#​000000;">​ 20 <br/> (68) </td> <td style="​background:​ #FFA144; color:#​000000;">​ 18 <br/> (64) </td> <td style="​background:​ #FFD2A5; color:#​000000;">​ 11 <br/> (52) </td> <td style="​background:​ #FFF4EA; color:#​000000;">​ 6 <br/> (43) </td> <td style="​background:​ #F6F6FF; color:#​000000;">​ 3 <br/> (37) </td> <td style="​background:​ #FFD2A5; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 11 <br/> (52) </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Lượng mưa trung bình mm (inch) </th> <td style="​background:​ #2E2EFF; color:#​FFFFFF;">​ 140 <br/> (5.5) </td> <td style="​background:​ #1A1AFF; color:#​FFFFFF;">​ 140 <br/> (5.5) </td> <td style="​background:​ #1515FF; color:#​FFFFFF;">​ 157 <br/> (6.2) </td> <td style="​background:​ #4040FF; color:#​FFFFFF;">​ 124 <br/> (4.9) </td> <td style="​background:​ #3D3DFF; color:#​FFFFFF;">​ 130 <br/> (5) </td> <td style="​background:​ #4040FF; color:#​FFFFFF;">​ 124 <br/> (4.9) </td> <td style="​background:​ #1010FF; color:#​FFFFFF;">​ 160 <br/> (6.3) </td> <td style="​background:​ #4949FF; color:#​FFFFFF;">​ 122 <br/> (4.8) </td> <td style="​background:​ #4A4AFF; color:#​FFFFFF;">​ 117 <br/> (4.6) </td> <td style="​background:​ #8181FF; color:#​000000;">​ 84 <br/> (3.3) </td> <td style="​background:​ #5757FF; color:#​FFFFFF;">​ 109 <br/> (4.3) </td> <td style="​background:​ #2323FF; color:#​FFFFFF;">​ 147 <br/> (5,8) </td> <td style="​background:​ #3A3AFF; color:#​FFFFFF;​ border-left-width:​medium">​ 1.552 <br/> (61.1) </​td></​tr><​tr><​td colspan="​14"​ style="​text-align:​center;​font-size:​95%;">​ Nguồn: Weatherbase <sup id="​cite_ref-Weatherbase_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_natives">​ Người bản địa đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​ <div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-CenPopGazetteer2016-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &quot; Các tập tin&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 7 tháng 7, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2017+U.S.+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fdocs%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer%2F2017_Gazetteer%2F2017_gaz_place_01.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChatom%2C+Alabama"​ class="​Z3988"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-USCensusEst2017-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị nhà ở và nhà ở&​quot;​ Truy cập <span class="​nowrap">​ 24 tháng 3, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2017.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChatom%2C+Alabama"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ http://​www.encyclopediaofalabama.org/​article/​h-2546 </​span>​ </li> <li id="​cite_note-GR6-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một quận&​quot;​. Hiệp hội các quốc gia. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChatom%2C+Alabama"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-GR1-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChatom%2C+Alabama"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 6 tháng 6, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChatom%2C+Alabama"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính hàng năm về dân số thường trú: ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 7 năm 2013&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 3 tháng 6, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Annual+Estimates+of+the+Resident+Population%3A+April+1%2C+2010+to+July+1%2C+2013&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2013%2FSUB-EST2013-3.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChatom%2C+Alabama"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-GR2-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChatom%2C+Alabama"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-2010_census-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-08-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChatom%2C+Alabama"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Tóm tắt khí hậu cho Chatom, Alabama </​span>​ </li> <li id="​cite_note-Weatherbase-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Weatherbase.com&​quot;​. Căn cứ thời tiết. 2013. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Weatherbase.com&​rft.pub=Weatherbase&​rft.date=2013&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.weatherbase.com%2Fweather%2Fweather.php3%3Fs%3D665110%26cityname%3DChatom%252C%2BAlabama%252C%2BUnited%2BStates%2Bof%2BAmerica%26units%3D&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChatom%2C+Alabama"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/> ​ Truy cập ngày 7 tháng 11 năm 2013. </​span>​ </li> </​ol></​div></​div> ​  <​!-- ​ NewPP limit report Parsed by mw1264 Cached time: 20181212040536 Cache expiry: 1900800 Dynamic content: false CPU time usage: 0.516 seconds Real time usage: 0.715 seconds Preprocessor visited node count: 5399/​1000000 Preprocessor generated node count: 0/1500000 Post‐expand include size: 75025/​2097152 bytes Template argument size: 8704/​2097152 bytes Highest expansion depth: 14/40 Expensive parser function count: 0/500 Unstrip recursion depth: 1/20 Unstrip post‐expand size: 24267/​5000000 bytes Number of Wikibase entities loaded: 1/400 Lua time usage: 0.210/​10.000 seconds Lua memory usage: 6.14 MB/50 MB --> <!-- Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 100.00% ​ 644.175 ​     1 -total ​ 48.86% ​ 314.740 ​     1 Template:​Infobox_settlement ​ 29.24% ​ 188.362 ​     1 Template:​Infobox ​ 19.09% ​ 122.978 ​     1 Template:​Reflist ​ 16.70% ​ 107.595 ​     9 Template:​Cite_web ​ 13.56% ​  ​87.350 ​     1 Template:​Weather_box ​  ​9.61% ​  ​61.916 ​     1 Template:​Short_description ​  ​7.34% ​  ​47.295 ​     2 Template:​Coord ​  ​6.52% ​  ​42.003 ​     1 Template:​US_Census_population ​  ​5.80% ​  ​37.388 ​     1 Template:​Convert --> ​ <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​105178-0!canonical and timestamp 20181212040535 and revision id 870697277 ​ --> </​div></​pre>​ 
 +Thiêt kế nhà thờ họ tại Ninh Bình 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​em><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phương án thiết kế nhà thờ họ 8 mái cho nhà chú Long tại Nho Quan – Ninh Bình, với diện tích khuôn viên 150m2, được kiến trúc sư Phạm Thái Hưng trực tiếp tư vấn và thiết kế, được bàn giao cho chủ nhà vào đầu tháng 11 để kịp tiến hành thi công.</​span></​strong></​em></​p><​p><​span style="​color:​ #​0000ff;"><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">&​gt;&​gt;​xem thêm: Ngắm kiến trúc nhà thờ họ 2 tầng cho nhà bác Doanh tại Bắc Ninh.</​span></​strong></​span></​p><​h2><​span id="​1Thong_tin_du_an"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​b>​1.Thông tin dự án.</​b></​span></​span></​h2><​p><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​_Chủ đầu tư: Chú Long.</​span></​p><​p><​span style="​font-weight:​ 400; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​_Địa chỉ: Nho Quan – Ninh Bình.</​span></​p><​p><​span style="​font-weight:​ 400; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​_Đơn vị thiết kế: Công ty Kiến trúc và nội thất Vietnamarch.</​span></​p><​p><​span style="​font-weight:​ 400; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​_KTS thực hiện: Phạm Thái Hưng.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-weight:​ 400; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​_Lối kiến trúc: kiến trúc nhà thờ 8 mái(2 tầng mái), kết cấu bê tông giả gỗ, kèm nhà ngang phía sau để ở.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​_Diện tích xây dựng: 50m2.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2Tong_the_thiet_ke_nha_tho_ho_tai_Ninh_Binh"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​b>​2.Tổng thể thiết kế nhà thờ họ tại Ninh Bình.</​b></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span style="​font-weight:​ 400;">​Nhà thờ được thiết kế với quy mô xây dựng lên tới 150m</​span><​span style="​font-weight:​ 400;">​2</​span><​span style="​font-weight:​ 400;">​ với 2 khu vực là nhà thờ chính và nhà ngang, diện tích còn lại sử dụng để làm sân, vườn và tiểu cảnh. Chúng tôi vẫn giữ lại nét kiến trúc của người Việt ở vùng đồng bằng Bắc Bộ theo phong cách kiến trúc 3 gian cổ xưa. Nhà thờ chính được thiết kế vững chắc trên nền đất tốt, hợp phong thủy với diện tích khoảng 50m</​span><​span style="​font-weight:​ 400;">​2</​span><​span style="​font-weight:​ 400;">​. Nhà ngang dùng làm nơi để khách đến thắp hương có thể nghỉ ngơi uống nước, trò chuyện với gia đình tại đây và cũng dùng để làm nơi sắp lễ cúng bái tổ tiên.</​span></​span></​p><​p><​img data-attachment-id="​24484"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-nha-tho-ho-tai-ninh-binh/​thiet-ke-nha-quan-ninh-binh_01/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​Thiet-ke-nha-quan-Ninh-Binh_01.jpg"​ data-orig-size="​920,​377"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiêt kế nhà thờ họ tại Ninh Bình" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​Thiet-ke-nha-quan-Ninh-Binh_01.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​Thiet-ke-nha-quan-Ninh-Binh_01.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-24484 size-full"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​Thiet-ke-nha-quan-Ninh-Binh_01.jpg"​ alt="​Tổng quan góc nhìn mặt trước nhà thờ."​ width="​920"​ height="​377"/></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tổng quan góc nhìn mặt trước nhà thờ.</​span></​p><​h2><​span id="​3Phuong_an_thiet_ke_nha_tho_ho_tai_Ninh_Binh"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​b>​3.Phương án thiết kế nhà thờ họ tại Ninh Bình.</​b></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-weight:​ 400; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nhà thờ chính được thiết kế kiến trúc 2 tầng mái, 8 mái lợp ngói đỏ tươi, trên đỉnh tầng 1 và tầng 2 của  nhà thờ đều có một bức hoành phi chữ Hán phong thủy. Nhà thờ được xây dựng bằng vật liệu bê tông cốt thép kiên cố, vững chắc. Mặt trước của nhà thờ được thiết kế 4 bậc thang tạo thành 2 lối đi. Phía ngoài hiên nhà thờ lát gạch đỏ, còn lại sân đình và bậc thang được lát bằng đá.</​span></​p><​p><​img data-attachment-id="​24485"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-nha-tho-ho-tai-ninh-binh/​thiet-ke-nha-quan-ninh-binh_02/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​Thiet-ke-nha-quan-Ninh-Binh_02.jpg"​ data-orig-size="​920,​377"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-nha-quan-ninh-binh_02"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​Thiet-ke-nha-quan-Ninh-Binh_02.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​Thiet-ke-nha-quan-Ninh-Binh_02.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-24485 size-full"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​Thiet-ke-nha-quan-Ninh-Binh_02.jpg"​ alt="​Tổng quan góc nhìn mặt trước nhà thờ."​ width="​920"​ height="​377"/></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Mặt bên của nhà thờ.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-weight:​ 400; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Từ lối chính diện của nhà thờ đi vào ta có thể thấy một bức phong thư bằng đá được chạm khắc tinh xảo. Tường rào xung quanh được xây cao khoảng 2m, sử dụng gạch đỏ tạo nên nét cổ kính cho nhà thờ, về phần cổng cũng được sử dụng chất liệu gỗ nghiến đỏ. Xung quanh nhà thờ là các tiểu cảnh để không gian nhà thờ thêm thoáng mát, cổ kính hơn.   </​span></​p><​p><​img data-attachment-id="​24486"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-nha-tho-ho-tai-ninh-binh/​thiet-ke-nha-quan-ninh-binh_03/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​Thiet-ke-nha-quan-Ninh-Binh_03.jpg"​ data-orig-size="​920,​1533"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-nha-quan-ninh-binh_03"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​Thiet-ke-nha-quan-Ninh-Binh_03.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​Thiet-ke-nha-quan-Ninh-Binh_03.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-24486 size-full"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​Thiet-ke-nha-quan-Ninh-Binh_03.jpg"​ alt="​Tổng quan góc nhìn mặt trước nhà thờ."​ width="​920"​ height="​1533"/></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​góc nhìn trên cao bao quát phần trên nhà thờ.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bên cạnh công trình nhà thờ họ, nhà thờ tổ, từ đường chúng tôi còn tư vấn thiết kế và thi công rất nhiều các công trình kiến trúc truyền thống mang đậm giá trị kiến trúc tâm linh của người Việt:​ </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​+ Thiết kế đình đền                                                      + Thiết kế nhà gỗ</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​+ Thiết kế chùa chiền                                                   + Thiết kế lăng mộ</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Quý khách xem chi tiết tại mục: <​em><​strong>​kiến trúc truyền thống</​strong></​em></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Tham khảo thêm các mẫu nhà thờ họ 4 mái, 8 mái:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Ngoài ra quý khách tại tỉnh thành lân cận Ninh Bình: Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa… có nhu cầu muốn xem mẫu thiết kế nhà thờ họ 8 mái, công trình thi công nhà thờ thực tế trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​4Cong_ty_Vietnamarch_8211_don_vi_hang_dau_thiet_ke_kien_truc_truyen_thong"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​b>​4.Công ty Vietnamarch – đơn vị hàng đầu thiết kế kiến trúc truyền thống.</​b></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-weight:​ 400; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nếu quý khách có nhu cầu xây nhà thờ mà chưa biết phải lựa chọn kiểu thiết kế như nào hay lựa chọn công ty nào uy tín thiết kế nhà thờ cho mình thì hãy nhanh chóng liên tới công ty Vienamarch của chúng tôi để nhận được sự tư vấn nhanh nhất.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-weight:​ 400; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​VPTK:​ Tầng 2 – 61 Nguyễn Xiển,Hà Nội,​Việt Nam</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span style="​font-weight:​ 400;">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: </​span><​b>​0904.183.097 (24/​7)</​b></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-weight:​ 400; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-weight:​ 400; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Website:​ vietnamarch.com.vn</​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​722</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod?​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n;​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0;​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window,​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​);​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​);​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {     ​FB.init({ ​      ​appId ​     : '​1151998881479874', ​      ​xfbml ​     : true,       ​version ​   : '​v2.5' ​    ​}); ​  ​}; ​   (function(d,​ s, id){      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​     if (d.getElementById(id)) {return;​} ​     js = d.createElement(s);​ js.id = id;      js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​     fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);    }(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Thiêt kế nhà thờ họ tại Ninh Bình
home2847.txt · Last modified: 2018/12/18 08:03 (external edit)