User Tools

Site Tools


home2845

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home2845 [2018/12/18 08:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div><​p>​ Thị trấn ở Virginia, Hoa Kỳ </p> <​p><​b>​ Chatham </b> là một thị trấn thuộc Hạt Forgeylvania,​ Virginia, Hoa Kỳ. Đây là quận lỵ của Hạt Pennsylvania. <sup id="​cite_ref-GR6_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Dân số của Chatham là 1.338 trong cuộc điều tra dân số năm 2000. Nó được bao gồm trong Danville, Khu vực thống kê đô thị Virginia. Thị trấn ban đầu được gọi là Cạnh tranh, nhưng tên được đổi thành Chatham bởi Đại hội đồng Virginia vào ngày 1 tháng 5 năm 1852. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​ Chatham là nhà của trường trung học Chatham, Học viện quân sự Hargrave và Chatham Hall, một trường nội trú toàn nữ trường học. </​p> ​  <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e8/​Lower_Main_Street_Chatham_1911.jpg/​200px-Lower_Main_Street_Chatham_1911.jpg"​ width="​200"​ height="​123"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e8/​Lower_Main_Street_Chatham_1911.jpg/​300px-Lower_Main_Street_Chatham_1911.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​e/​e8/​Lower_Main_Street_Chatham_1911.jpg 2x" data-file-width="​320"​ data-file-height="​196"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Lower Main Street, Chatham, tháng 2 năm 1911 </​div></​div></​div>​ <p> Đây là ngôi nhà của tòa nhà lâu đời nhất được sử dụng liên tục ở Quận Forgeylvania,​ từng là một quán rượu thế kỷ 18 , kể từ khi biến thành một ngôi nhà và hiện đang bị chiếm giữ bởi các giảng viên của Chatham Hall. Chatham là trụ sở của Hạt Forgeylvania và giữ vị trí đó từ năm 1777. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​  Có một văn phòng lớn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ để hỗ trợ nông dân trong khu vực và một văn phòng chi nhánh nhỏ của Dịch vụ Lâm nghiệp Hoa Kỳ. Bang Virginia đã xây dựng một nhà tù tiểu bang mới tại địa điểm của một trại giải phóng công việc cũ và điều này dẫn đến việc nâng cấp cơ sở hạ tầng trong các dịch vụ chữa cháy và nước để hỗ trợ dân số tăng lên. </​p><​p>​ Chatham không thấy bất kỳ hành động chiến đấu nào trong Nội chiến mặc dù đó là giữa Richmond, thủ đô của Liên minh và Danville, nơi có các nhà tù của Liên minh cho các binh sĩ Liên minh bị bắt. Vào Ngày Tưởng niệm Liên minh hàng năm, chương địa phương của Hiệp hội Con gái Liên bang đặt hoa tại bức tượng của một người lính Liên minh nổi bật ở phía trước Tòa án Tòa án Hạt lịch sử. Có một tour đi bộ của quận lịch sử trung tâm thành phố này và một tập tài liệu cho việc này có sẵn tại Tòa thị chính, hoặc tại tòa nhà Hội lịch sử bên cạnh Tòa thị chính. Có một số cơ sở giường &amp; bữa sáng nằm trên Phố chính trong các ngôi nhà Hy Lạp lịch sử. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, Chatham có tổng diện tích 2,0 dặm vuông (5,3 km²), tất cả của nó đất. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </th> <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 543 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 757 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 39.4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 21,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.113 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 21,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.171 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5.2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.143 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2.4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7.6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.456 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 18,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.822 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 25.1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.801 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1.2% [196590] 19659021] 1.390 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −22.8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.354 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2.6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.338 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1.2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ % </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Est. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.473 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 16.1% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Pittsylvania_County_Courthouse_Chatham_Virginia.jpg/​220px-Pittsylvania_County_Courthouse_Chatham_Virginia.jpg"​ width="​220"​ height="​140"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Pittsylvania_County_Courthouse_Chatham_Virginia.jpg/​330px-Pittsylvania_County_Courthouse_Chatham_Virginia.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Pittsylvania_County_Courthouse_Chatham_Virginia.jpg/​440px-Pittsylvania_County_Courthouse_Chatham_Virginia.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​653"/> ​ </​div></​div>​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ năm 2000, 1.338 người, 554 hộ gia đình và 350 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 654,6 người trên mỗi dặm vuông (253,2 / km²). Các đơn vị nhà ở 612 trung bình 299,4 mỗi dặm vuông (115,8 / km²). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 71,52% da trắng, 26,08% người Mỹ gốc Phi, 0,60% người Mỹ bản địa, 0,52% từ các chủng tộc khác và 1,27% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc người Latin ở bất kỳ chủng tộc nào chiếm 0,60% dân số. </​p><​p>​ Trong số 554 hộ gia đình, 21,7% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 49,8% là vợ chồng sống chung, 10,6% có chủ nhà là nữ không có chồng và 36,8% không phải là gia đình. Khoảng 35,6% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 17,1% có một người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,22 và quy mô gia đình trung bình là 2,87. </p> <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​177px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Countyseat_Giants_1912.jpg/​175px-Countyseat_Giants_1912.jpg"​ width="​175"​ height="​97"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Countyseat_Giants_1912.jpg/​263px-Countyseat_Giants_1912.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Countyseat_Giants_1912.jpg/​350px-Countyseat_Giants_1912.jpg 2x" data-file-width="​550"​ data-file-height="​306"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Những người khổng lồ đếm ngược, đội bóng chày của Chatham, 1912 </​div></​div></​div>​ <p> Trong thị trấn, dân số được phân phối là 19,6% dưới 18 tuổi, 6,2% từ 18 đến 24, 26,8% từ 25 đến 44, 26,7% từ 45 đến 64 và 20,8% từ 65 tuổi trở lên. Tuổi trung vị là 43 tuổi. Cứ 100 nữ, có 100,0 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 100,7 nam. </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là 38.938 đô la, và cho một gia đình là 50.391 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 29,375 so với $ 23,472 đối với nữ. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là 20.785 đô la. Khoảng 6,3% gia đình và 12,3% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 16,4% những người dưới 18 tuổi và 17,0% những người từ 65 tuổi trở lên. Dành cho những người từ 25 tuổi trở lên ở Chatham: </p> <​ul><​li>​ Trung học trở lên: 77,4% </li> <li> Bằng cử nhân hoặc cao hơn: 33,1% </li> <li> Bằng tốt nghiệp hoặc chuyên nghiệp: 13,2% </li> <li> Thất nghiệp: 5,3% </li> <li> Thời gian đi lại trung bình để đi làm (đi làm): 20.8 phút </​li></​ul><​p>​ Dành cho những người từ 15 tuổi trở lên ở Chatham: </p> <​ul><​li>​ Chưa bao giờ kết hôn: 23,4% </li> <li> Hiện đã kết hôn: 49,6% </li> <li> Ly thân: 3,8% </li> <li> Góa phụ: 9,8% </li> <li> Ly hôn: 13,4% </​li></​ul><​p>​ Mười chín cư dân sinh ra ở nước ngoài (1,4%). </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​ Chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Thị trưởng Chatham phục vụ nhiệm kỳ hai năm. Thị trưởng hiện tại là William A. Pace. Hội đồng thị trấn phục vụ nhiệm kỳ bốn năm. Các thành viên hội đồng thị trấn hiện tại là Janet R. Giám mục, William P. Black, Teresa D. Easley, Irvin W. Perry, Robert B. Thompson, và Andrew D. Wall. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup><​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p>​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate">​ Climate </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Khí hậu ở khu vực này được đặc trưng bởi mùa hè nóng ẩm và nói chung là mùa đông ôn hòa đến mát mẻ. Theo hệ thống phân loại khí hậu Köppen, Chatham có khí hậu cận nhiệt đới ẩm, <i> Cfa </i> trên bản đồ khí hậu. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-GR2-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChatham%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-GR3-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị tên Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChatham%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-GR6-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một quận&​quot;​. Hiệp hội các quốc gia. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChatham%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Một lịch sử miền Nam giàu có&​quot;​. <i> Thị trấn Chatham </i>. Thị trấn Chatham, Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2016-06-12 </​span></​span>​. <q> Năm 1806, cuộc tranh cãi về nơi xây dựng tòa án mới dẫn đến Đại hội đồng xác nhận một địa điểm mới và thành lập Thị trấn cạnh tranh. Một sự thay đổi tên từ Cạnh tranh thành Chatham đã được thực hiện bởi một đạo luật của Đại hội đồng, được thông qua vào ngày 1 tháng 5 năm 1852 và thị trấn Chatham được hợp nhất vào ngày 24 tháng 4 năm 1874. </​q></​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Town+of+Chatham&​rft.atitle=A+Rich+Southern+History&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.chatham-va.gov%2Fabout-the-town%2Ftown-history&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChatham%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ Crane, John (2008- 06-10). &​quot;​Thị trưởng Chatham làm nổ tung các giám sát viên&​quot;​. <i> Đăng ký Danville-Bee </i>. Truyền thông đại cương. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-01-24 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-06-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Danville+Register-Bee&​rft.atitle=Chatham+mayor+blasts+supervisors&​rft.date=2008-06-10&​rft.aulast=Crane&​rft.aufirst=John&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.godanriver.com%2Fgdr%2Fnews%2Flocal%2Fdanville_news%2Farticle%2Fchatham_mayor_blasts_supervisors%2F4271%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChatham%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-USCensusEst2016-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChatham%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-DecennialCensus-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChatham%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Thành viên Hội đồng thị trấn. (ví dụ). Lấy từ Thị trấn Chatham: http://​www.chatham-va.gov/​public-service/​town-officials[19659115[^[19659114[ChathamVirginia(vídụ)LấytừDữliệuThànhphốcom:​http://​wwwcity-datacom/​city/​Chatham-Virginiahtml[19659117[^[19659114[ClimateTómtắtchoChathamVirginia</​span>​ </li> </​ol></​div></​div> ​   <​!-- ​ NewPP limit report Parsed by mw1275 Cached time: 20181207070556 Cache expiry: 1900800 Dynamic content: false CPU time usage: 0.476 seconds Real time usage: 0.604 seconds Preprocessor visited node count: 4568/​1000000 Preprocessor generated node count: 0/1500000 Post‐expand include size: 105869/​2097152 bytes Template argument size: 13037/​2097152 bytes Highest expansion depth: 16/40 Expensive parser function count: 1/500 Unstrip recursion depth: 1/20 Unstrip post‐expand size: 20113/​5000000 bytes Number of Wikibase entities loaded: 1/400 Lua time usage: 0.171/​10.000 seconds Lua memory usage: 4.23 MB/50 MB --> <!-- Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 100.00% ​ 475.703 ​     1 -total ​ 59.15% ​ 281.377 ​     1 Template:​Infobox_settlement ​ 33.76% ​ 160.589 ​     1 Template:​Infobox ​ 20.64% ​  ​98.194 ​     1 Template:​Reflist ​ 15.80% ​  ​75.174 ​     6 Template:​Cite_web ​ 12.40% ​  ​58.972 ​     1 Template:​US_Census_population ​ 12.22% ​  ​58.148 ​     1 Template:​Short_description ​  ​6.74% ​  ​32.041 ​     1 Template:​Coord ​  ​5.57% ​  ​26.481 ​    14 Template:​Rnd ​  ​4.77% ​  ​22.670 ​     1 Template:​Pagetype --> ​ <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​137713-0!canonical and timestamp 20181207070556 and revision id 868797470 ​ --> </​div></​pre>​ 
 +Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Bàn trang điểm là mẫu sản phẩm nội thất luôn được đón nhận và yêu thích nhất của các chị em phụ nữ hiện đại. Ai cũng muốn sở hữu một bộ bàn phấn, bàn trang điểm đẹp để phục vụ nhu cầu làm đẹp, hoàn thiện bộ nội thất phòng ngủ và mang đến một không gian hoàn hảo, tiện nghi và đầy đủ cho gia đình bạn. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách lựa chọn và bài trí mẫu bàn phấn trang điểm trong phòng ngủ. Vì vậy, hôm nay Vietnamarch xin chia sẻ với quý vị quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp nhé!</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Xem thêm: Tiết kiệm không gian với những mẫu bàn trang điểm thông minh cực xinh </​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​I_Quy_tac_can_biet_khi_lua_chon_ban_trang_diem_cho_phong_ngu_dep"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​I. Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp</​span></​span></​h2><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1_Quan_tam_toi_phong_cach_thiet_ke"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​1. Quan tâm tới phong cách thiết kế</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Yếu tố quan trọng đầu tiên là cần quan tâm khi lựa chọn bàn trang điểm đó chính là quan tâm đến phong cách thiết kế của phòng ngủ của bạn. Nếu phòng ngủ hiện đại thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm lựa chọn mẫu bàn trang điểm tone trắng tinh tế, hiện đại này.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​32490"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​quy-tac-can-biet-khi-lua-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-dep/​quy-tac-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-1/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-1.jpg"​ data-orig-size="​920,​789"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​quy tắc chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ 1" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-1.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-1.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-32490 size-full"​ title="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-1.jpg"​ alt="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " width="​920"​ height="​789"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-1.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-1-768x659.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp 01</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Khác hẳn với những món đồ nội thất khác trong phòng ngủ, bàn trang điểm luôn là một chi tiết nhấn mang ý nghĩa biểu cảm cao. Chính vì thế những thông tin chi tiết về kiểu dáng và màu sắc có giá trị hơn bất cứ chi tiết nào khác. Phần lớn tone màu nhẹ nhàng như trắng, kem được lựa chọn hàng đầu.</​span></​p><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2_Lua_chon_kich_thuoc_phu_hop"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​2. Lựa chọn kích thước phù hợp</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Một chiếc bàn trang điểm lớn với sắc trắng trang nhã luôn tạo được sức hút mãnh liệt đối với nhiều chị em. Tuy nhiên, quý vị cần lưu ý đến kích thước bàn trang điểm sao cho phù hợp với diện tích không gian phòng ngủ. Tùy thuộc vào diện tích không gian phòng ngủ khác nhau mà bạn có thể lựa chọn kích thước khác nhau.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​32491"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​quy-tac-can-biet-khi-lua-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-dep/​quy-tac-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-2.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​quy tắc chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ 2" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-2.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-2.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-32491 size-full"​ title="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-2.jpg"​ alt="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " width="​920"​ height="​690"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-2.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-2-768x576.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp 02</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Với những không gian có diện tích thoáng và rộng thì những mẫu bàn trang điểm lớn, kiểu dáng cầu kì sẽ là lựa chọn phù hợp nhất cho phòng ngủ.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​32492"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​quy-tac-can-biet-khi-lua-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-dep/​quy-tac-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-3/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-3.jpg"​ data-orig-size="​920,​1350"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​quy tắc chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ 3" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-3.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-3.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-32492 size-full"​ title="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-3.jpg"​ alt="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " width="​920"​ height="​1350"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-3.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-3-768x1127.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp 03</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Còn đối với không gian phòng ngủ có diện tích hạn chế thì mẫu bàn trang điểm đơn giản, nhỏ gọn sẽ phù hợp nhất cho phòng ngủ của bạn, nó không làm mất đi không gian đã vốn ít ỏi của căn phòng.</​span></​p><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​3_Xac_dinh_khong_gian_luu_tru_can_va_du"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​3. Xác định không gian lưu trữ cần và đủ</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Phần lớn các chị em có xu hướng chọn cho mình một bàn trang điểm có không gian lưu trữ lớn vì họ tin rằng có nhiều ngăn và chứa đồ nhiều hơn. Tuy nhiên, điều này không hẳn đúng trong mọi trường hợp. Nhiều mẫu bàn trang điểm thông minh sẽ giúp bạn nhanh chóng trong việc cất và tìm đồ đạc hơn đó nhé! Hay muốn tạo cho căn phòng cảm giác rộng thì bạn nên lựa chọn chiếc bàn với chiếc gương như thế này nhé!</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​32493"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​quy-tac-can-biet-khi-lua-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-dep/​quy-tac-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-4/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-4.jpg"​ data-orig-size="​920,​900"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​quy tắc chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ 4" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-4.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-4.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-32493 size-full"​ title="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-4.jpg"​ alt="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " width="​920"​ height="​900"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-4.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-4-768x751.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp 04</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Đối với không gian phòng ngủ hạn chế thì bạn nên xác định nhu cầu cần và đủ. Cần đánh giá khách quan những chi tiết cần thiết cho mục đích trang điểm, từ đó xác định số lượng hộp và ngăn chứa bạn cần.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​32494"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​quy-tac-can-biet-khi-lua-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-dep/​quy-tac-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-5/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-5.jpg"​ data-orig-size="​920,​671"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​quy tắc chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ 5" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-5.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-5.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-32494 size-full"​ title="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-5.jpg"​ alt="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " width="​920"​ height="​671"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-5.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-5-768x560.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp 05</​span></​p><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​4_Chu_y_den_ghe_trang_diem"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​4. Chú ý đến ghế trang điểm</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Hiện nay các mẫu ghế ngồi thường là những mẫu ghế có đệm. Nếu không gian rộng bạn có thể chọn chiếc ghế dài, còn nếu phòng ngủ hẹp thì bạn nên lựa chọn chiếc ghế nhỏ phù hợp. Chiếc ghế cũng là một trong những điểm nhấn cho phòng ngủ của bạn thêm sang trọng và tiện nghi hơn. Đặc biệt để tạo thỏa mái khi ngồi thì bạn nên lựa chọn cho mình chiếc ghế đệm êm ái nhất nhé! Đó là sự lựa chọn thông thái nhất đó!</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​32495"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​quy-tac-can-biet-khi-lua-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-dep/​quy-tac-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-6/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-6.jpg"​ data-orig-size="​920,​882"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​quy tắc chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ 6" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-6.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-6.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-32495 size-full"​ title="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-6.jpg"​ alt="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " width="​920"​ height="​882"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-6.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-6-768x736.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp 06</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​IILien_he_don_vithiet_ke_thi_cong_noi_that_ban_trang_diem_thong_minh_chuyen_nghiep"><​span id="​IILien_he_don_vithiet_ke_thi_cong_noi_that_ban_trang_diem_thong_minh_chuyen_nghiep"​ style="​font-size:​ 10pt;">​II. <​strong>​Liên hệ đơn vị</​strong><​span id="​II_Lien_he_don_vi_thiet_ke_thi_cong_noi_that_tu_quan_ao_thong_minh_chuyen_nghiep">​ thiết kế, thi công nội thất bàn trang điểm thông minh, chuyên nghiệp</​span></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Để được tư vấn các mẫu bàn trang điểm cho không gian nội thất phòng ngủ, hãy đến với với chúng tôi – Công ty kiến trúc nội thất VIETNAMARCH để được tư vấn kỹ nhất. Hiện Vietnamarch đã cung cấp rất nhiều các mẫu bàn trang điểm đẹp nhất và phân phối trên toàn quốc. Chi tiết xin liên hệ:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>​Công ty kiến trúc – nội thất VIETNAMARCH</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​VPTK:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: <​strong>​0918.248.297</​strong>​ (24/​7)</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Website:​ Vietnamarch.com.vn</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Email:​ [email protected]</​span></​p><​p>​ </​p><​p>​ </​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​44</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod?​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n;​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0;​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window,​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​);​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​);​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {     ​FB.init({ ​      ​appId ​     : '​1151998881479874', ​      ​xfbml ​     : true,       ​version ​   : '​v2.5' ​    ​}); ​  ​}; ​   (function(d,​ s, id){      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​     if (d.getElementById(id)) {return;​} ​     js = d.createElement(s);​ js.id = id;      js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​     fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);    }(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp
home2845.txt · Last modified: 2018/12/18 08:03 (external edit)