User Tools

Site Tools


bellasf1224

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bellasf1224 [2018/12/18 09:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thành phố ở Missouri, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Houstonia </b> là một thành phố thuộc Hạt Pettis, Missouri, Hoa Kỳ. Dân số là 220 tại cuộc điều tra dân số năm 2010.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Houstonia đã được định dạng vào năm 1871. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Cộng đồng được đặt tên cho Tướng Thomas F. Houston, một người định cư sớm. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ được gọi là Houstonia đã hoạt động từ năm 1872. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​ Thuộc tính Tái định cư của Nông trại Osage ở Hạt Pettis, Missouri bao gồm các tài sản được liệt kê trên Sổ đăng ký Địa danh Lịch sử Quốc gia năm 1991. <sup id="​cite_ref-nris_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2> ​ <p> Houstonia tọa lạc tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 38 ° 53′55 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 93 ° 21′32 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 38,8961 ° N 93,35889 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 38,89861; -93,35889 [19659017] (38,898487, -93,​358869). [19659018] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 0,20 dặm vuông (0,52 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai. [19659019] Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ năm 2010, có 220 người, 82 các hộ gia đình, và 57 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 1.100,0 người trên mỗi dặm vuông (424,7 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 95 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 475,0 trên mỗi dặm vuông (183,4 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thành phố là 97,7% da trắng, 0,5% người Mỹ gốc Phi, 0,5% người Mỹ bản địa, 0,9% người châu Á và 0,5% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 0,5% dân số.  </​p><​p>​ Có 82 hộ gia đình trong đó 34,1% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 56,1% là vợ chồng sống chung, 8,5% có chủ nhà là nữ không có chồng, 4,9% có nam chủ nhà không có vợ. hiện tại, và 30,5% là những người không phải là gia đình. 24,4% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 9,8% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,68 và quy mô gia đình trung bình là 3,18.  </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong thành phố là 36,5 tuổi. 23,2% cư dân dưới 18 tuổi; 11,8% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 28,2% là từ 25 đến 44; 23,1% là từ 45 đến 64; và 13,6% là từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thành phố là 51,4% nam và 48,6% nữ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ 2000 điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ năm 2000, có 275 người, 99 hộ gia đình và 73 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 1.395,8 người trên mỗi dặm vuông (530,9 / km²). Có 105 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 535,9 mỗi dặm vuông (202,7 / km²). Thành phần chủng tộc của thành phố là 97,09% da trắng, 1,09% người Mỹ gốc Phi, 1,09% người châu Á và 0,73% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 0,36% dân số.  </​p><​p>​ Có 99 hộ gia đình trong đó 45,5% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 62,6% là vợ chồng sống chung, 8,1% có chủ hộ là nữ không có chồng và 25,3% không có gia đình. 22,2% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 14,1% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,78 và quy mô gia đình trung bình là 3,22.  </​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải ra với 32,7% dưới 18 tuổi, 7,6% từ 18 đến 24, 28,4% từ 25 đến 44, 19,6% từ 45 đến 64 và 11,6% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 34 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 106,8 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 103,3 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là 34.219 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 34.531 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là 36.000 đô la so với 18.500 đô la cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 12.490 đô la. Khoảng 20,8% gia đình và 24,7% dân số ở dưới mức nghèo khổ, bao gồm 24,7% những người dưới mười tám tuổi và 16,7% trong số sáu mươi lăm tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Gazetteer 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-01-24 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-07-08 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoustonia%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-07-08 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoustonia%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính dân số và đơn vị nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoustonia%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoustonia%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR3-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị tên Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoustonia%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tên địa danh của hạt Pettis, 1928 191945&​quot;​. Hiệp hội lịch sử tiểu bang Missouri. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 24 tháng 6 năm 2016 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 27 tháng 11, </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Pettis+County+Place+Names%2C+1928%E2%80%931945&​rft.pub=The+State+Historical+Society+of+Missouri&​rft_id=http%3A%2F%2Fshsmo.org%2Fmanuscripts%2Framsay%2Framsay_pettis.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoustonia%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Eaton, David Wolfe (1917). <i> Các quận, thị trấn và dòng suối Missouri được đặt tên như thế nào </i>. Hiệp hội lịch sử tiểu bang Missouri. tr. 340. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=How+Missouri+Counties%2C+Towns+and+Streams+Were+Named&​rft.pages=340&​rft.pub=The+State+Historical+Society+of+Missouri&​rft.date=1917&​rft.au=Eaton%2C+David+Wolfe&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DRfAuAAAAYAAJ%26pg%3DPA340%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoustonia%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bưu điện&​quot;​. Lịch sử bưu chính Jim Forte <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 27 tháng 11 </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Post+Offices&​rft.pub=Jim+Forte+Postal+History&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.postalhistory.com%2Fpostoffices.asp%3Ftask%3Ddisplay%26state%3DMO%26county%3DPettis&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoustonia%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-nris-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Dịch vụ công viên quốc gia (2010-07-09). &​quot;​Hệ thống thông tin đăng ký quốc gia&​quot;​. <i> Sổ đăng ký quốc gia về địa danh lịch sử </i>. Dịch vụ Công viên Quốc gia. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=National+Register+of+Historic+Places&​rft.atitle=National+Register+Information+System&​rft.date=2010-07-09&​rft.au=National+Park+Service&​rft_id=http%3A%2F%2Fnrhp.focus.nps.gov%2Fnatreg%2Fdocs%2FAll_Data.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoustonia%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoustonia%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoustonia%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div> ​       <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1245 ​ Cached time: 20181207090713 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.532 seconds ​ Real time usage: 0.656 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4890/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 114986/​2097152 bytes  Template argument size: 16760/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 29054/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.216/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 6.23 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 532.336 1 -total ​  ​53.49% 284.739 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​32.75% 174.338 1 Template:​Infobox ​  ​19.70% 104.896 10 Template:​Cite_web ​  9.99% 53.184 1 Template:​Short_description ​  6.26% 33.342 2 Template:​Coord ​  6.14% 32.685 1 Template:​US_Census_population ​  6.00% 31.931 3 Template:​Convert ​  5.75% 30.595 2 Template:​Navbox ​  5.20% 27.665 1 Template:​Missouri ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​123020-0!canonical and timestamp 20181207090712 and revision id 863204570 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre> ​ <​br>​ 
 +Phong thủy phòng ngủ cho các cặp vợ chồng 
 +<a href="​https://​bellasofa.vn/">​visit site</​a>​ 
 +Việc bố trí <​strong>​nội thất phòng ngủ</​strong>​ hợp phong thủy là điều rất quan trọng, nhất là với các cặp vợ chồng. Nó không chỉ tạo nên giấc ngủ ngon, mang lại tiền tài may mắn mà còn giữ cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Vậy làm sao để có được phòng ngủ hợp phong thủy cho các cặp vợ chồng. hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé.  <img class="​aligncenter size-full wp-image-1886"​ src="​http://​sofagiadinh.net/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​phong-thuy-phong-ngu-doi-voi-vo-chong-moi-cuoi.-1.jpg"​ alt=" width="​500"​ height="​300"​ />  <p style="​text-align:​ center;"><​em>​Phòng ngủ cho các cặp vợ chồng</​em></​p> ​ <​strong>​Lựa chọn vị trí và thiết kế phòng ngủ phù hợp</​strong> ​ Phòng ngủ là góc riêng tư của các cặp vợ chồng, bởi thế hãy tránh cửa phòng đối diện hoặc quá gần với cửa ra vào. Điều này giúp tránh tầm nhìn của bất kì vị khách nào khi vào nhà và hơn nữa bạn chẳng bao giờ mất đi cuộc sống riêng tư của mình hay là sợ bị người khác dòm ngó. Nếu như cửa phòng được thiết kế đối diện với cửa chính mà bạn không thể thay đổi được thì bạn có thể khắc phục bằng cách đặt một chiếc tủ gỗ hoặc một bức phông để ngăn cách. Bên cạnh đó, bạn nên nhớ rằng màu hồng chính là màu kiêng kị đối với không gian riêng tư của các cặp đôi vì nó được xem như là màu phá hoại cuộc sống thanh bình, hạnh phúc. ​ <​strong>​Vị trí đặt gương</​strong> ​ Gương là nội thất phòng ngủ không thể thiếu và ngay cả trong nhà, gương cũng được đặt ở nhiều vị trí khác nhau. Tuy nhiên bạn cần cân nhắc kĩ lưỡng vị trí đặt, không nên đặt gương đối diện với <​strong>​giường ngủ</​strong>​ bởi gương có thể thu hồi, phát tán cát khí lẫn hung khí. Thông thường gương thường gắn ở tủ quần áo, <​strong>​bàn trang điểm</​strong>​ trong phòng ngủ. Những chiếc gương này nếu không được bài trí dung cách sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của bạn. ​ <img class="​aligncenter size-full wp-image-1885"​ src="​http://​sofagiadinh.net/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​phong-thuy-phong-ngu-doi-voi-vo-chong-moi-cuoi.-2.png"​ alt=" width="​999"​ height="​550"​ />  <p style="​text-align:​ center;"><​em>​Không gian phòng ngủ cho các cặp vợ chồng thêm mặn nồng</​em></​p> ​ <​strong>​Phong thủy đối với giường ngủ</​strong> ​ Một chiếc giường ngủ thoải mái và ấm áp sẽ giúp bạn có được giấc ngủ sâu, tăng cường sức khỏe, vun vén hạnh phúc gia đình. Vì vậy khi bố trí giường ngủ các cặp đôi cần hết sức chú ý tuyệt đối không kê giường sát với sàn nhà. Giường ngủ nên có có khoảng trống phía dưới là nơi các luồng khí lưu thông, cân bằng năng lượng trong phòng. ​ Bên cạnh đó, giường ngủ không nên kê đối diện với cửa chính bởi điều này không thuận lợi cho công việc làm ăn cũng như sức khỏe của gia chủ. ​ <​strong>​Lựa chọn đồ vật trang trí</​strong> ​ Ngoài các nội thát phòng ngủ chủ yếu như giường ngủ, tủ quần áo hay bàn trang điểm thì các đồ vật trang trí cũng góp phần vào giá trị thẩm mỹ chung của căn phòng. Bạn nên chọn cho phòng ngủ của mình một thiết kế mang tính thiên nhiên bằng cách đặt những chậu cây cảnh, chậu hoa tí hơn. Không nên đặt chậu quá to bởi vào ban đêm căn phòng sẽ bị thiếu khí, ảnh hưởng đến sức khỏe. bạn cũng nên kết hợp việc treo những bức hình thân mật của vợ chồng để tăng thêm tình cảm nhưng tránh treo ở đầu giường. ​ Hy vọng với những thông tin này sẽ giúp bạn bài trí nội thất phòng ngủ vợ chồng hợp phong thủy, mang đến không gian nghỉ ngơi riêng tư thoải mái và tinh tế nhất. 
 +Phong thủy phòng ngủ cho các cặp vợ chồng </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
bellasf1224.txt · Last modified: 2018/12/18 09:34 (external edit)